Contributie lidmaatschap TTV Midstars:                                       

Contributie bijdrage:

 • €17,50 per maand (senioren 20 jaar en ouder)
 • €10,00 per maand (jeugd 6 tot en met 19 jaar)
 • De contributie lidmaatschap wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Een lid wordt door ons als speelgerechtigd aangemeld bij de NTTB en kan daarmee deelnemen aan eigen en extern georganiseerde toernooien.

 • Er is een collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering bij inbegrepen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 maanden en kan worden beëindigd per 30 juni of 31 december.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden beëindigd per mail of per brief aan de secretaris: secretaris@midstars.nl.  Er geldt een opzegtermijn van één maand.

De contributie kan in overleg met de penningmeester per maand, kwartaal, halfjaar, of jaar worden betaald en is bij vooruitbetaling verschuldigd.  De betaling kan via Rabobank rekeningnummer NL70RABO0342204319 plaatsvinden t.n.v. Penningmeester Midstars, per adres Coendersweg 15a Middelstum. Een automatische incasso verdient de voorkeur en kunt u eenvoudig regelen bij uw bank.

 • De contributie lidmaatschap TTV Midstars wordt door de leden jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Competitie:
Wil je namens Midstars deelnemen aan wedstrijden in de competitie NTTB Noord Nederland, dan kun je voorafgaande aan ieder seizoen bij de secretaris je hiervoor aanmelden. Deze stelt de NTTB hiervan in kennis en word je per seizoen door de technische commissie TTV Midstars op basis van je rating (vastgesteld of aangenomen speelniveau) ingedeeld in een team.

Als wordt deelgenomen aan de competitie NTTB gelden de volgende toeslagen:

 • Senioren 20 jaar en ouder: €62,00 per jaar
 • Jeugd 6-19 jaar: €42,00 per jaar. (Deelname competitie TableStars)
 • De competitiebijdragen worden jaarlijks door de NTTB vastgesteld.

Kleding:
Competitie spelende leden krijgen een gesponsord wedstrijdshirt van Midstars verstrekt. Hierop is een kledingreglement van toepassing. Het shirt blijft eigendom van Midstars.

 Gedragscode:
Leden van Midstars horen zich te houden aan de gedragscode zoals vastgesteld in de Verenigings- en Gedragsregels TTV Midstars (Zie verenigings- en gedragsregels).

 Training:
Onderstaande kosten training gelden tot 1 juli’24 waarna jaarlijks aan de hand van kosten/baten zal worden beoordeeld of deze al dan niet moeten worden aangepast.

 Trainingen senioren:
De seniorleden en OldStars van Midstars hebben de mogelijkheid om tegen meerkosten aan trainingen deel te nemen; op de maandagavond (20:00 – 21:30) en donderdagavond (20:00 – 21:30) onder begeleiding van een gediplomeerd trainer. Een trainingsjaar is gebaseerd op ca. 40 weken/10 maanden.

 • De kosten voor 1-wekelijkse training bedraagt €125,00 voor leden
  • Voor niet leden €175,00 per jaar.
 • Voor hen die 2 keer per week willen trainen zijn de kosten voor leden €250,00
  • Voor niet leden €350,00.

Training jeugdleden
Op vrijdag van 17:00 – 18:00 Jeugdtraining onder begeleiding van een gediplomeerd trainer.

 • Voor jeugdleden zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

De jeugdleden kunnen naast de training op vrijdag als zij dit willen ook deelnemen aan de training van de senioren op de donderdagavond.

 • Voor jeugdleden geldt in dat geval een bijdrage van €100,00 per seizoen.

Training OldStars
Laagdrempelige sporten met als doel iedereen op zijn/haar eigen niveau en mogelijkheden mee te laten doen. Op vrijdag van 10:00 – 11:30 OldStars onder begeleiding van een trainer en een begeleider.

 • Voor leden geldt dat hier geen meerkosten aan zijn verbonden.

 Iedereen moet kunnen meedoen!
Wij kunnen niet bij u in de portemonnee kijken. Mocht u beschikken over financieel beperkte middelen, dan verwijzen wij u naar de navolgende mogelijkheden van het Jeugdfonds en volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds en volwassenenfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds en volwassenenfonds Sport & Cultuur geeft in uw woongemeente kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld beschikbaar is om lid te worden van een vereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen meedoen! Wil je weten of het Jeugdfonds Sport & Cultuur of team volwassenenfonds kan helpen? Kijk voor meer informatie op Mijn fonds | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl) en het volwassenenfonds. https://www.volwassenenfonds.nl. Het Huis voor de Sport kan hierbij ook helpen. Zij kunnen bemiddelen bij het doen van een aanvraag. Zie: info@hvdsg.nl